Een beoordeling van slotenmaker Oudergem

en slechts tijdelijk op deze plaats vertoefde, mag je niet uitmaken, en in het Meestersboeck betreffende St. Lucasgilde heb ik zijn titel te vergeefs gezocht. De plaatsnaam Thygon is mij in Frankrijk tevens ook niet vertrouwd. “Quam jouw te Delft of yewers daer een pracht is”

Het betekent op zichzelf alleen niet heel wat, maar gelijk verschijnsel, vermindering der stookplaatsen, is in alang de kwartieren waargenomen, zelfs in de aanzienlijkste woningen. Ten eind de druk der belasting van dit haardstedengeld zoveel geoorloofd te verlichten, zal men algemeen beschikken over verwijderd hetgeen ook niet aangewend werd ofwel overbodig was, een maatregel, welke ook in later tijd door belastingplichtigen in praktijk placht te gebracht worden.

Een St. Annastraat ontleende hoofdhaar titel aan het klooster met deze heilige. Voor de opheffing met de conventen werden tevens dit St. Annaklooster aan bestaan voormalige bestemming onttrokken. In Bleyswijcks dagen waren de bouwwerken en kloosterterreinen al ‘geheelijck tot woonsteden en tuynen geaccomodeert’.

Waarschijnlijk had hij bestaan vermogen met welberekende of fortuinlijke speculaties in die of gene waar te danken.

Hij had immers nauwelijks keuken noch haard over doen om bestaan lijf te voeden en voor verstijving te bewaren. Bestaan armelijke kluis was gelegen tussen een huizingen van Rijhoven ten noorden en welke van Lieven Peck ten zuiden, daar waar in 1600 Michiel Sasbout en dokter Foreest een omvangrijk deel hunner levensdagen sleten. Sindsdien is een situatie er zeer gewijzigd. Dit zuidelijk deel over het huis der R.K. Leesvereniging [nu Antieke Delft 205] neemt thans een plaats in waar een Delftse ‘Isrealiet’ leefde en in 1624 overleed.

Of deze zijn vermogen in een Vleeshal of in een dienst van Apollo en Momus bezit verworven, er geeft het register betreffende dit haardstedengeld geen antwoord op.

Die laatste werd een beroemd plaatsnijder ofwel graveur welke met zijn ‘uytsteeckent en konstigh graeffyser’ vele ‘treflijcke wercken’ in koper sneed tot portretten over ‘vermaerde personen’ die zijn schoonvader veelal eerder geschilderd had.

Een zuidzijde van een Breesteeg bevatte bij verschillende dit huis en de website werkplaats van ‘sylversmit’ Jan Adriaensz. met een paar schoorstenen en ons ‘sylversmit ofte forneuxken’, een klein fornuis vanwege bestaan bedrijf.

Met een westzijde met de zogenoemde Pontemarkt, een gedeelte van de Brabantsche Turfmarkt, aldus genaamd tot de ponten; die „

Beantwoorden laten we nu betreffende eerbied betreffende elkander omgaan en dit werk van rob scholte letterlijk en figuurlijk steunen.waren er maar meer mensen betreffende zo heel wat moed.

Uiteindelijk laat ik op deze plaats enig opschriften van gevelstenen en uithangborden volgen welke aan een huizen te vinden waren. Ze hadden de functie teneinde iemands woonhuis te mogen aanduiden in de tijd waarin een deel aangaande de bevolking niet kon lezen.

, die een aanhef voerde over ’Stadsdoorenbreyer’. Op het eerste gelaat schijnt dat ambacht ingewikkeld te verklaren, maar zodra men zich te binnen brengt, hetgeen ‘Stadsdoorn’ is en bedenkt, het breijen ook vlechten heet, is het raadselachtig baantje overduidelijk en begrijpt een ieder, dat een titularis tot een stadsarbeiders behoorde en belast was met een taak, een hagedoorn, die bij met een Stadswal stond, teneinde stokken of palen te buigen, en dicht ineen te vlechten tot een bijkans ondoordringbare hegge ofwel omtuining ter verdediging betreffende Delft anti ons coup de main. [Werknemer bij de stadsplantsoenendienst, zeker.]

De kwartiermeester aangaande dit 14e ‘quar­tyer’ woonde in het 13e woonhuis ge­rekend van de Kloksteeg. Met zijn ambtgenoot en de notaris Pieter Kettingh, daartoe bij H.

Na deze uitweiding aan het Bagijnhof moeten we de Bagijntjes maar rustig op hoofdhaar kamertjes laten en de verdere bewoners over dat 54 huizen tellende stadsgedeelte, waaronder een ‘appotecaris’, 3 ‘jonckheeren’, en vier ‘joffrouwen’ aangaande aanzienlijke huize behoorden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *